Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

TECHNIK BHP

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

 

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.


 

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: MS.12.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

 

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12.) – egzamin zdawany na koniec III semestru

 

Przedmioty realizowane podczas nauki w szkole:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


WARUNKI REKRUTACJI

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
 

Absolwent kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiada przygotowanie do:

 • Przeprowadzania kontroli w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • Sporządzania okresowych analiz warunków BHP
 • Stwierdzania występujących zagrożeń w zakładzie pracy  
 • przygotowywania wniosków dotyczących poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
 • Opracowywania planów modernizacji zakładu pracy dotyczących rozwiązań BHP
 • Opracowywania wewnętrznych zarządzeń instrukcji i regulaminów dotyczących BHP
 • Badania przyczyny wypadków w pracy
 • Prowadzenia rejestrów dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Obsługiwania komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej

 

Absolwenci Szkoły Policealnej po uzyskaniu tytułu Technika bezpieczeństwa i higieny pracy mogą pracować:

 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy.

 • Kontroluje stan bhp w zakładzie,
 • Sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń,
 • Wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
 • Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach.

Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy:

 • identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami,
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Praca dla Ciebie!

Jako Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy możesz zostać zatrudniony, jako pracownik służb BHP. Jako osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo pracy będziesz mógł prowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, odsuwać od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

Do twoich obowiązków może należeć prowadzenie rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych przygotowuje oraz przedkładanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. 

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć