Nawigacja

Godziny pracy sekretariatu

poniedziełek-piątek    9.00-17.00

sobota : 9.00-13.00

tel/fax.48 664-74-49

tel: 506-157-077

EGZAMIN z KWALIFIKACJI

HARMONOGRAM EGZAMINU

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020

MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Miejsce odbycia w/w egzaminów:

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu ul. Polna 17A w Grójcu - sala Nr. 1

 

Przed każdym egzaminem Słuchacz zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Każdy zdający powinien mieć swój długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator, który umozliwia wykonanie tylko dodawania , odejmowania, mnożenia i dzielnia ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb). 

 

Egzamin praktyczny:

odbywa się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz: 13:00

Czas trwania egzaminu: 120 minut

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin praktyczny:  

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_2519PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf.pdf

 

Egzamin pisemny: 

odbywa się w dniu 23 czerwca 2020 roku o godz: 12:00

Czas trwania egzaminu: 60 minut

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin pisemny  

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_2518PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf.pdf

 

DO SALI ZDAJĄCY NIE WNOSI ŻADNYCH ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI!.

Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

 

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 - 31 sierpnia 2020 r.

 

Wytyczne dotyczące przestrzegania zaleceń sanitarnych podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z którymi powinien zapoznać się kazdy zdający.

 1. na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi.
 2. zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 7. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 8. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 9. szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami (określić miejsce w szkole).
 11. osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 12. czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 14. zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 15. po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 16. zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 17. zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 18. w przypadku EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Dodatkowo w ponizszych linkach znajdują się informacje dotyczące zapobieganiu i oznakom koronawirusa oraz prawidlowej dezynfekcji rąk

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLAKAT-OG%C3%93LNY.pdf

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf

 

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego w zawodzie  znajdziecie tutaj  

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

 

Pomocne linki w trakcie nauki do egzaminu:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/kwalifikacja-ms12

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/formula-2017/

 

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA ZAOCZNA dla Dorosłych w Grójcu
  ul.Polna 17A
  05-600 Grójec
 • DYREKTOR: mgr Wioletta Łącka - 504-006-522
  SEKRETARIAT:
  ul. Sybiraków 2/8
  tel/fax /048/ 664-74-49,506-157-077

Galeria zdjęć